Търгови предложения

Тази услуга е предназначена за лица, които са придобили пряко или чрез свързани лица, с изключение на случаите на първично публично предлагане, повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството.

За услугата

„Бета Корп” АД предлага на своите клиенти изчерпателни консултации и изготвяне на търгови предлагания. Търговото предлагане представлява предложение към всички текущи акционери да продадат своите акции на цена, предварително одобрена от Комисията за финансов надзор (КФН). Търговото предлагане защитава интересите на миноритарните акционери. Промяната на мажоритарния собственик в едно дружество би могла да доведе до промяна в управлението, предмета на дейност, устава и други значими за предприятието събития, върху които миноритарните акционери нямат контрол. Често търговото предлагане се използва и като метод за отписване на публично дружество от регистъра, воден при КФН, и спиране на търговията с неговите акции.

За кого е услугата?

Тази услуга е предназначена за лица, които са придобили пряко или чрез свързани лица, с изключение на случаите на първично публично предлагане, повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството. Задължението за тези лица произтича от чл. 149 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Законът за публично предлагане на ценни книжа задължително изисква отправяне на търгово предложение, когато един акционер придобива повече от 50 процента или 2/3 от гласовете в общото събрание на едно дружество.

Търгово предлагане се осъществява в законово определени случаи, когато мажоритарният акционер и/или миноритарен акционер, с над 5% от капитала, в дадена публична компания е задължен или има желание да придобие допълнителен пакет акции. Офертата се отправя при фиксирана цена за една акция, обикновено включваща премия над текущата пазарна цена. В зависимост от размера на придобитите дялове, търговото предлагане е задължително или доброволно.

Какво предлагаме?

„Бета Корп” предлага консултации по изготвянето и извършването на търгови предложения. Нашият екип от професионалисти гарантира висока ефективност и прецизност в осъществяваните проекти.

Процесът включва изготвяне на всички необходими документи и участие в цялостния процес на търговото предлагане, като извършва следните фази:

  •     подготовка - обосновка и аргументиране на предлаганата цена на акция с прилагането на изискуемите оценъчни методи;
  •     регистриране - внасяне на документацията в Комисията за финансов надзор [КФН];
  •     публикуване - публикуване на условията на търговото предлагане в централни ежедневници;
  •     осъществяване - организиране и провеждане на търга, регистриране на сделките на организиран пазар на ценни книжа [БФБ-София];
  •     анализ на резултатите - подготовка и публикуване на резултатите от търговото предложение;
  •     уведомяване на Комисията за финансов надзор [КФН] и организирания пазар на ценни книжа [БФБ-София];
 
За повече информация:
Отдел "Инвестиционно банкиране"
Борислав Попов - Инвестиционен консултант
тел.: +359 (02) 986-66-83
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49

 

 

 

Полезна информация