Публично предлагане на ценни книжа

Процедурата на едно IPO, обикновено изисква участието на инвестиционен посредник който да подпомогне организирането и поемането на публичната емисия, да помогне в определянето на вида на емисията, да определи най-добрата цена на която да бъде предложена емисията и връмето когато да бъде предложена на пазара.

Причини за листване

Първично публично предлагане (IPO) е процес, чрез който акционерно дружество придобива публичен статут, издавайки акции или дялове за пръв път. Мотиви за извършване на първично публично предлагане са придобиването на публичност и набирането на свеж капитал за развитие на компанията. Успешно реализираното първично публично предлагане води до финансиране на инвестиционната дейност на компанията, а оттам и до увеличаване стойността на дружеството. Публичният статут на компанията създава редица възможности за бъдещо развитие както на местна почва, така и на външните капиталови пазари, където финансовия ресурс е значително по-голям.

Начини за осъществяване на първично публично предлагане на акции

Компаниите, които искат да наберат капитал чрез първично публично предлагане на акции в България, използват различни начини в зависимост от това дали ще осъществят публичното предлагане на фондовата борса или извън нея. Тези, които набират капитал на борсата, го правят чрез съответните приети правила на борсата (най-често чрез смесен закрит аукцион), докато тези извън борсата се насочват към “букбилдинг” (book-building - публично предлагане, което се извършва при определяне на цената на изпълнение и разпределяне на количеството продавани акции на основата на класиране на подадените от инвеститорите поръчки).

Структурирането на емисии ценни книжа включва обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес. В тази връзка специалистите на “Бета Корп” извършват следните дейности свързани с публичното предлагане на ценни книжа:

 •     Консултиране при определяне на основните параметри на емисията;
 •     Проучване на инвеститорския интерес към емисията;
 •     Изготвяне на подробни парични потоци за проекта;
 •     Оценка на компанията;
 •     Изработване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и приложни документи;
 •     Подготвяне на всички необходими документи за регистриране на емисията ценни книжа за търговия на БФБ–София;
 •     Регистриране на публични компании и емисии;

Вторично публично предлагане

Вторично публично предлагане е вариант на публично предлагане на ценни книжа, при който компания става публична без увеличение на капитала, регистрирайки акциите си за търговия на борсата, след което собствениците й имат възможност да ги продават (което в други страни се нарича също първично публично предлагане) или увеличение на капитала чрез издаване на акции/дялове за втори или последващ път. Решението за вторично публично предлагане може да се дължи на мотивация да се определи пазарна стойност за акциите на дружеството, да се създаде ликвидност на позицията или да се освободят средства, които собственикът да насочи към други свои начинания.

ИП „Бета Корп” АД съдейства на компаниите при реализирането на вторично публично предлагане на ценни книжа, извършвайки изброените по-долу процедури по регистрация на публични компании:

 •     Изготвяне на проспект за вторично публично предлагане;
 •     Регистриране на емисията при Българска народна банка и „Централен депозитар” АД;
 •     Вписване в регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор;
 •     Регистриране на емисията за търговия на "БФБ–София";
           
За повече информация:
Отдел "Инвестиционно банкиране"
Борислав Попов - Инвестиционен консултант
тел.: +359 (02) 986-66-83
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49

 

 

 

Полезна информация