Съобщение за резултатите от търгово предлагане за акциите на "Арома Риъл Естейт" АД

Съобщение за резултатите от търгово предлагане за акциите на "Арома Риъл Естейт" АД

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, Димитър Луканов в качеството си на търгов предложител, отправил търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД, уведомява относно следните резултати от търговото предлагане: акционери, приели търговото предложение: 22 акционера с общ брой акции: 92 555, представляващи 2.99% от капитала на “Арома риъл естейт” АД.

В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките с акционерите, които са го приели, Димитър Луканов ще притежава пряко 7.05 % и чрез свързани лица още 82.06 % или общо 89.12 % от акциите с право на глас в общото събрание на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД.

Полезна информация