Съобщение за параметрите на търгово предложение за "Арома Риъл Естейт" АД

Параметри на търгово предложение за "Арома Риъл Естейт" АД

ДИМИТЪР ЛУКАНОВ КАТО АКЦИОНЕР ПРИТЕЖАВАЩ ПРЯКО 126 000 БРОЯ АКЦИИ И ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 2 542 608 БРОЯ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОБЩО 86.13 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД ОТПРАВЯ ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 149 АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВСИЧКИ АКЦИИ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ В “АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ В ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Димитър Луканов Луканов (Предложителят или Търговият Предложител) предлага да закупи акциите на останалите акционери в “АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД по цена на една акция в размер на 1.01 лв.

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ датата на публикацията на Търговото предложение в два централни ежедневника. Предложителят може да удължи срока за приемане на търговото предложение в рамките на максимално допустимия срок от 70 дни, като в този случай регистрира промените в Комисията за финансов надзор и ги представя на управителния орган на Дружеството – обект на търговото предложение, на представителите на служителите на Предложителя или на самите служители, когато няма такива представители, както и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите Дружеството. – т.е. срок 28 дни, считано от 15.3.2016 г. след публикация във в. Сега и в. Новинар на 14.3.2016 г.

II. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ:

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) до упълномощения инвестиционен посредник ИП „БЕТА КОРП“ АД или друг лицензиран инвестиционен посредник. При подаване на волеизявлението за приемане на Търговото предложение, акционерите депозират при избрания инвестиционен посредник удостоверителните документи за притежаваните акции. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи. Волеизявлението се подава:

А. Лично от акционерите - физически лица; Физическите лица се легитимират пред инвестиционния посредник, включително пред ИП „БЕТА КОРП“ АД, с документ за самоличност; чуждите граждани с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната;

Б. От законните представители на акционерите - юридически лица, чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно или чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен писмен договор за предоставяне на инвестиционни услуги, отговарящ на изискванията на чл. 24, ал.1 от Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (НИДИП) и при който акционерите са подали писменото волеизявление за приемане на Търговото предложение и удостоверителните документи за притежаваните акции, както и чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен договор за управление на индивидуален портфейл. Законните представители на юридическите лица - с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност; пълномощниците - с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Към волеизявлението се прилагат:

• за акционерите - български юридически лица: оригинал или нотариално заверено копие на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията или от съответния друг приложим регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на волеизявлението (за дружествата, които не са пререгистрирани в търговския регистър при Агенцията по вписванията -оригинал или нотариално заверено копие на Удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на волеизявлението);

• за акционерите - чуждестранни юридически лица: копие от регистрационния акт на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват. При подаване на изявлението чрез пълномощник, се прилагат оригинал на нотариално завереното изрично пълномощно, копие от документа за самоличност на пълномощника и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно юридическо лице).

При подаване на волеизявлението за приемане до ИП „БЕТА КОРП“ АД чрез инвестиционен посредник се изисква декларация от инвестиционния посредник, че е снета самоличността на акционера и неговия пълномощник (в случай на подаване на волеизявлението чрез пълномощник) съгласно правилата, споменати по-горе. Към изявлението на Търговото предложение се прилагат и удостоверителните документи за притежаваните безналични акции от капитала на "Арома Риъл Естейт" АД - депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите. В случаите, в които акционер подава заявление за приемане директно до ИП „БЕТА КОРП“ АД, и когато правилника на „Централен депозитар" АД го изисква, ще се изисква и попълване на нареждане за прехвърляне на ценните книжа на приемащия акционер по негова подсметка при ИП „БЕТА КОРП“ АД.

Писмените заявления и документите се приемат в офисите на всички инвестиционни посредници (които на свой ред предават обобщена информация към ИП „БЕТА КОРП” чрез форма-образец), или директно в офиса на ИП „БЕТА КОРП“ АД.

Време на приемане на заявления в рамките на Търговото предложение от упълномощения инвестиционен посредник ИП „БЕТА КОРП” АД - всеки работен ден от 9.30-17.00 часа. При приемане на Търговото предложение чрез друг инвестиционен посредник – според работното време с клиенти на избрания посредник.

Търговият Предложител заплаща цената на акциите на приелите предложението акционери в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението.

График за провеждане и приключване на Търгово предлагане

Стъпка

Дни

Период

Дата

1. Решение на КФН за неиздаване на окончателна забрана

 

t

10.3.2016

2. Публикация на Търговото предложение в два ежедневника

4

t+4

14.3.2016

3. Начало на срока за приемане на търговото предложение

1

t+5

15.3.2016

4. Край на срока за приемането на Търговото предложение

28

t+33

11.4.2016

 

Инструкции към инвестиционните посредници

  1. Заявленията за приемане/оттегляне на търговото предложение от индивидуалните клиенти се подават от 15.3.2016 г. до 11.4.2016 г. в съответно обслужващия ги ИП като същите не се изпращат на хартиен носител до „БЕТА КОРП” АД.
  2. В горепосочения период, моля да ни изпращате /на седмична база/ приложената форма-образец (в EXCEL-формат) с новопостъпилите заявления от Ваши клиенти на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с копие до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . В края на периода очакваме да ни изпратите на същия e-mail обобщения списък на всички Ваши клиенти, приели търговото предложение, а в последствие и съответно подписаната и подпечатана форма на следния адрес:

гр. София, 1408, жк Иван Вазов,

ул. „Димитър Манов” № 19-21 (вход откъм ул. "Д-р Стефан Сарафов" №17)

До: „БЕТА КОРП” АД

На вниманието на: Г-жа Гинка Танева

  1. На основа така постъпилата от Вас информация, в седмицата след 11.4.2016 г.  на OTC-сегмента на „БФБ - София” АД ще бъдат регистрирани съответните сделки по изкупуването на акциите от Вашите клиенти, като същите ще приключат на база доставка срещу плащане в срок T+2.

За допълнителни въпроси можете да се обаждате в Отдел "Фронт офис" на тел. +359 (02) 986-55-66 или +359 (02) 986-35-60.

 

 

 

Полезна информация