Обратно изкупуване на акции

Обратно изкупуване на акции представлява процедура по изкупуване на собствени акции от дружество, което ги е емитирало. Предпоставки за подобно решение могат да бъдат възнаграждения на мениджмънта на компанията със собствени акции или инвестиране на свободни ресурси в собствен капитал, когато компанията е подценена.

Същност на процедурата

Обратното изкупуване на собствени акции е метод компанията да инвестира сама в себе си. Обратно изкупуване на акции представлява процедура по изкупуване на собствени акции  за предварително определена сума пари. Чрез нея се намалява броят акции в обръщение на публично търгуваната компания. Изкупените акции се превръщат в съкровищни акции, които на един по-късен етап могат да бъдат продадени отново, например при упражняване на притежаваните от мениджърите опции.

Методи

Съществуват три начина, по които може да бъде осъществено обратното изкупуване. Първият метод е обратно изкупуване на отворения пазар. Чрез него компанията влиза поетапно с поръчки директно на фондовия пазар. Предимството при този метод е, че мениджърите могат да се решат кога и колко акции да закупят обратно във всеки един момент. Това удобство прави обратното изкупуване на отворения пазар най-често използвания метод.

Вторият метод е холандски аукцион, при който компанията събира подаваните от акционерите оферти продава, като преди това е определила приемливи граници, в рамките на които офертите могат да бъдат пускани. След като фирмата обобщи параметрите на всички подадени заявки за продажба, тя определя справедлива осреднена цена. Именно по тази цена тя изкупува целия желан от нея брой акции. Ако компанията не получи оферти за продажбата на достатъчно акции, тя може да отмени аукциона или да изкупи всички предлагани акции по максималната допустима цена.

Третият метод е аукцион с фиксирана цена. Компанията събира оферти "продава" от акционерите си, но предварително е известна цената, по която ще се сключват сделките, както и броят акции, които ще бъдат изкупени обратно. Като правило цената на акциите при аукциона значително надхвърля текущата пазарна цена на акциите. Освен това компанията може да си запази опцията да закупи по-голям брой от предварително определения, в случай на голямо презаписване.

Ефекти от обратното изкупуване

Според една от хипотезите, мениджмънтът на компанията решава да предприеме план по обратно изкупуване, когато вярва, че текущото ценово на акциите е ниско. Управителите на компанията притежават вътрешна информация за перспективите да се генерират печалби в бъдеще, следователно подобно тяхно решение често се приема от инвеститорите като сигнал за покупка на акции.

"Бета Корп" препоръчва на своите корпоративни клиенти да извършват обратни изкупувания с ата на добър стопанин, когато това не е в ущърб на останалите акционери и перспективите за изпълнение на инвестиционната политика на компанията са неблагоприятни. Инвестиционен посредник “Бета Корп” АД извършва консултантски услуги по обратно изкупуване на собствени акции и се ангажира с цялостния процес по изкупуването им.      

За повече информация:
Отдел "Инвестиционно банкиране"
Борислав Попов - Инвестиционен консултант
тел.: +359 (02) 986-66-83
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49

Полезна информация