Сливания и придобивания

Корпоративните сливания и придобивания най-често са многоетапен и сложен процес. От определящо значение са анализът и подготовката на сливането или придобиването, които трябва да гарантират коректно оценяване на икономическите ползи, максимизиране на ефективността му и намаляване до минимум на организационните и правни затруднения. Всяко сливане и придобиване е с ясно изразена специфика и изисква индивидуален подход.

Прочети още...

Търгови предложения

Тази услуга е предназначена за лица, които са придобили пряко или чрез свързани лица, с изключение на случаите на първично публично предлагане, повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството.

Прочети още...

Публично предлагане на ценни книжа

Процедурата на едно IPO, обикновено изисква участието на инвестиционен посредник който да подпомогне организирането и поемането на публичната емисия, да помогне в определянето на вида на емисията, да определи най-добрата цена на която да бъде предложена емисията и връмето когато да бъде предложена на пазара.

Прочети още...

Частно предлагане на ценни книжа

Частно пласиране на ценни книжа е предложение за покупка на ценни книжа на ограничен брой индивидуални или институционални инвеститори, вместо на широката публика, както е при публичното предлагане на ценни книжа. Предимства на частното пласиране са скъсеното време за осъществяване на предлагането и избягване на множеството регулативни изисквания, съпътстващи публичното предлагане.

Прочети още...

Обратно изкупуване на акции

Обратно изкупуване на акции представлява процедура по изкупуване на собствени акции от дружество, което ги е емитирало. Предпоставки за подобно решение могат да бъдат възнаграждения на мениджмънта на компанията със собствени акции или инвестиране на свободни ресурси в собствен капитал, когато компанията е подценена.

Прочети още...

Полезна информация