Инвестиционни проекти и бизнес планиране

Нашият екип от финансови експерти изготвя специфични инвестиционни проучвания на икономически сектори свързани с Вашата бизнес стратегия. В допълнение на това предлагаме бизнес анализ и консултация по отношение на финансовата ефективност на компанията и нейните бизнес направления. Едновременно с това може да разработим стратегически бизнес план, който да допринесе за осъществяването на Вашите цели.

Инвестиционни проучвания     

Съдържа макроикономически и секторен анализ, подбор и анализ на фирми, в които може да се реализира инвестицията, прогноза за възвращаемостта на инвестицията.          

Бизнес анализ и консултации     

Извършва се подробен и задълбочен анализ на причините за проблеми в управлението на фирмата, анализ и оценка на възможностите за обслужване на задълженията, финансов анализ, който включва оценка на печалба/загуба и паричен поток, проучване и анализ на възможностите за преструктуриране на задълженията. Разработва се стратегия за възстановяване, подобряване или преструктуриране на бизнеса.

Бизнес планиране и консултации

Бизнес планирането е един от процесите обезпечаващи капиталовото бюджетиране с информация. Бизнес планът е документ, обобщаващ намеренията на дадено предприятие за определено начинание, който служи за убеждаване на финансиращи организации.

Бизнес плановете се използват за планиране и управление на дейността на всяка една компания. Те са основен бизнес инструмент за формализиране на бизнес стратегията и привличане на външно финансиране, като търговски банки, дялови инвеститори (венчър капиталисти) и финансиращи програми (донорски организиции), да инвестират средства във Вашето начинание.

Разработването на стратегически бизнес план ще допринесе за осъществяването на Вашите цели и извличането на конкурентни предимства.     

За повече информация:
Отдел "Инвестиционно банкиране"
Борислав Попов - Инвестиционен консултант
тел.: +359 (02) 986-66-83
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49

Полезна информация