Оценка на компании

Пазарната оценка на една компания се определя чрез изпитани методи. Тя включва не само оценка на финансовите показатели, но също така и оценка на търговската репутация. Тя се разглежда като съществен фактор при продажба на част или на всичките акции на компанията, при участие на стратегически инвеститор, както и при сливане/придобиване на компании.

 

Оценка на инвестиционни проекти

 За успешното реализиране на всяка инвестиция се изисква изготвяне на икономически обоснован и целенасочен инвестиционен проект.

Работата на екипа на "Бета Корп" обхваща:

  • Изготвяне на прогнозни парични потоци
  • Оценка на инвестицията чрез дисконтиране на очакваните парични потоци
  • Установяване на ефективността на инвестиционните решения
  • Оптимизиране на избора между различни инвестиционни проекти
  • Определяне на срока на изкупуване на инвестицията

 

Оценка на бизнеса

Нашите лицензирани оценители имат дългогодишен опит и прилагат професионално всички съвременни методи за оценяване на бизнеса.

Изготвяните оценителски доклади включват четири основни части:

  • анализ на конкурентната позиция в бизнес сектор на компанията;
  • анализ на капиталовата структура на компанията и нейните парични потоци;
  • анализ на отделни дейности и организация в предприятието с цел оптимизиране;
  • изготвяне на индикативен план за развитие и финансова прогноза на компанията;
  • професионална оценка на база пакет от съвременни методи за оценяване на бизнеса;

           
Оценка на активи

Фирмата има установени трайни взаимоотношения с лицензирани оценители в различни области – машиностроене, електротехника, добивни отрасли, строителство, които имат значителен опит в оценката на активи за обезпечения, ипотеки, залози за банкови кредити, както и преоценка на активи, във връзка с изискванията на НСС и МСС.

 
За повече информация:
Отдел "Инвестиционно банкиране"
Борислав Попов - Инвестиционен консултант
тел.: +359 (02) 986-66-83
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49

 

 

 

Полезна информация