Финансов анализ

Обект на финансов анализ могат да бъдат компаните емитенти на ценни книжа приети за търговия на българския капиталов пазар както и всяка друга компания обект на инвеститорски интерес. Аналитичните материали се изготвят по начин допринасащ за максимално добра информираност при вземането на решение относно инвестиция или предоставяне на финансиране.

Финансови профили на публични компании

  • Информация за компанията, бизнес направленията, основни клиенти и доставчици;
  • Обзор на мениджмънта и управленските решения;
  • Анализ на корпоративното управление съгласно Кодекса за корпоративно управление;
  • Преглед на корпоративната политика относно, дивиденти, обратни изкупувания на акции и преструктурирания;
  • Анализ на дългови инструменти емитирани от дружеството;
  • Подробен финансов анализ на парични потоци, приходи и разходи, доходност, ефективност на мениджмънта, ликвидност, финансова стабилност, ефективност и ценови съотношения;

Обект на финансов анализ са компаните търгувани на българския капиталов пазар. Профилите се изготвят по заявка.

Финансов профил на Вашия бизнес

Финансови анализи относно текущото финансово състояние на фирмата - печалба, степен на ликвидност, рентабилност.

Кредитен доклад

Представя детайлен преглед на профилa и финансовото състояние на фирмата, включително сравнение на основните отчети с тези в сектора като цяло. Отчетът може да подпомогне вземането на решения, свързани с кредитния риск, тъй като оценява позицията на фирмата в сектора.

Изготвя се по заявка от заинтересованата страна, обикновено за фирма настоящ или потенциален кредитополучател или търговски партньор. Кредитният доклад подпомага също и избора на подходяща фирма за капиталова или стратегическа инвестиция. Кредитният доклад съдържа информация и мнение относно кредитоспосбността на конкретна фирма.

За повече информация:
Отдел "Инвестиционно банкиране"
Борислав Попов - Инвестиционен консултант
тел.: +359 (02) 986-66-83
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49

 

 

 

Полезна информация