Търговия на БФБ-София посредством COBOS ®

Инвестиционен посредник „Бета Корп” предоставя на клиентите си възможност директно да участват в търговията на Българска фондова борса - София, като въвеждат поръчки чрез електронната система COBOS® (Client Order-Book Online System).

Най-добрите условия за търговия с COBOS терминал:

 •  0.25% комисиона върху размера на сделките;
 •  Без минимална сума за откриване на сметка;
 •  Минимална комисиона 2.00 лв. на сделка;
 •  Без такса за електронен сертификат **;
** ИП "БЕТА КОРП" поема таксата за всяка следваща година при условие, че клиентът е реализирал оборот над 100 хил.лв. за срока на предходния сертификат.

 

За кои клиенти е подходяща услугата?

Търговията през COBOS платформа е подходящ за:

 •  инвеститори, които искат да да търгуват активно в реално време;
 •  клиенти, разполагащи с безпроблемен достъп до интернет;
 •  клиенти, които взимат самостоятелни решения, по отношение на инструментите,  в които инвестират;

Какво представлява COBOS?

COBOS® е интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до системата за търговия на „Българска фондова борса – София” (БФБ), даващо възможност за въвеждане на поръчки за сключване на сделки от клиентите на инвестиционния посредник. Реално време в случая означава, че COBOS® се актуализира най-малко на всеки петнадесет секунди.

Гъвкавата работа със системата, сигурността и бързината на подаване на поръчките осигуряват изключително удобство на клиентите, които могат да търгуват по всяко време от личния си компютър. Този вид дистанционен достъп става все по-популярен сред индивидуалните инвеститори.

Основните предимства на COBOS са:

 •  Възможност за активна търговия подаване и изпълнени на поръчки в реално време;
 •  Възможност за търговия с всички финансови инструменти на БФБ–София;
 •  Достъп до платформата от неограничен брой места обезпечени с интернет връзка;
 •  Възможно най-ниски такси и комисиони за търговия;
 •  Без такси за ползване на платформата ** ;
 •  Безплатен месечен отчет за извършените сделки;
 •  Спестява време и средства, свързани с подаване на заявки и сключване на сделки в офисите на посредника;

Как може да се получи достъп до системата?

За да получите достъп до системата COBOS®, трябва да посетите еднократно офиса ни и да попълните следните документи, като представите и документ за самоличност:

 • Заявление за регистрация на клиент на COBOS® до "БФБ-София"
 • Договор за брокерски услуги с ИП "Бета Корп"

Всеки клиент, след подписването на заявлението и договора за брокерски услуги, получава в рамките на 48 часа електронен потребителски сертификат за работа в COBOS® (клиентски сертификат) на предварително посочен от него e-mail адрес.

Администраторът на системата от страна на “Бета Корп” АД също притежава електронен брокерски сертификат, който е уникален и го идентифицира пред системата за търговия на борсата, като му позволява да "препраща" към нея получените от клиента поръчки за покупка или продажба на ценни книжа.

Такси и комисиони

При осъществяване на сделки чрез системата за онлайн търговия COBOS®, клиентите дължат комисиони, съгласно Тарифа за такси и комисиони на ИП „Бета корп”. Потребителите на системата COBOS дължат годишна такса към БФБ в размер на 87 лв. (с ДДС).

ИП „Бета Корп” поема изцяло годишната такса за нов сертификат, когато годишният обем на сделките през COBOS® за предходната година е повече от 100 000 лв. Няма минимална сума за откриване на сметка.

Такса за поддържане на подсметка за ценни книжа и/или пари на клиенти по брокерски услуги (прилага се за всички клиенти по брокерски услуги) съгласно тарифата.

Ръководство и документи за използване на COBOS® системата

Системни изисквания: Интернет браузър поддържащ SSL (128 bit) криптиране. Adobe Flash Player версия 8 или по-висока. Отворени TCP портoве 3000,843 и 443. Екранен размер на приложението: 790x544 пиксела.

Вход в COBOS

Ръководство за използване COBOS

Общи условия на "БФБ-София" АД за ползването на COBOS
Правила за регистрация и работа със Системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД
Указания за издаването на електронен сертификат с клиентски права на клон или офис по чл. 4, ал. 6 от Правилата за регистрация и работа със Системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД
Техническа процедура относно механизмите за сигурност при криптиране на данни, защита при генериране и съхранение на сертификати и условията при разпространение на информация за валидността на сертификатите от "БФБ-София" АД

 

За повече информация:
Отдел "Финансови пазари"
Борислав Попов - Ръководител отдел
тел.: +359 (02) 986-35-60
факс: +359 (02) 421-40-46

Полезна информация