Посредничество на Българска Фондова Борса

ИП "Бета Корп" предлага на своите клиенти възможност да търгуват на българския капиталов пазар. Нареждания могат да бъдат извършвани чрез физическо подписване на нареждане в офиса на "Бета Корп" или посредством дистанционни нареждания на клиенти.

Покупка и продажба на акции регистрирани на Българска Фондова Борса

Инвестиционен посредник “Бета Корп” АД предлага на клиентите си възможност за осъществяване на търговия с ценни книжа на “БФБ - София” АД. Клиентите могат да извършват сделки посредством писмени нареждания в офиса на компанията или дистанционно, чрез подписани с електронен подпис нареждания.

"Бета Корп" АД помага на своите клиенти да направят правилния избор при покупка и продажба на финансови инструменти като предоставя професионални съвети и консултации.

Брокерският отдел на "Бета Корп" АД се стреми да предоставя най-добрите условия за изпълнение на нарежданията в интерес на своите клиенти. Всички клиентски нареждания се изпълняват с приоритет пред тези на посредника и неговите служители. 

За всички клиенти, които имат познания  да управляват сами своите средства, "Бета Корп" АД предлага услугата COBOS ® (Client Order-Book Online System).

Търговия с компенсаторни инструменти

Компенсаторните инструменти са книжа издадени от съответните представители на Българската държава (ведомства, областни управи и поземлени комисии) за обезщетяване на лицата или техните правоприемници, чиито имоти, сгради или земеделски земи са одържавени или отчуждени.

Инвестиционен посредник „Бета Корп” АД извършва търговия със следните компенсаторни инструменти:

  • поименни компенсационни бонове, издадени по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд / ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ/;
  • компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи, издадени по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти / ЗОСОИ /.

Посредничество при централизирани публични търгове

ИП “Бета Корп” АД е посредник при сключването на приватизационни сделки, осъществявани чрез Българска фондова борса – София. Приватизационните сделки на БФБ – София се сключват на специален борсов пазар наречен “приватизационен”.

На приватизационния пазар при определени тръжни условия се продават акции и дялове, собственост на държавата. Плащането се извършва в лева или в непарични платежни средства (компенсаторни записи, поименни компенсаторни бонове, жилищни компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи по лихвоточки).

Освен в приватизационната процедура, ИП “Бета Корп” АД посредничи и при закупуването от клиентите на необходимите за плащане по приватизационни сделки непарични платежни средства.

Видове търгове и тръжна процедура:
  • централизиран публичен търг – организира се и се провежда от БФБ - София по договор, възложен от АП, в който се указват подробно данните за предложените дружества и сроковете за провеждане на аукционите. На централизираните публични търгове се продават акции от български публични и непублични дружества, собственост на държавата . Аукционите се провеждат в интервала между 09:30 до 11:00 часа. Те са закрити, като участниците нямат достъп до поръчките на другите участници в търга.
  • неприсъствен публичен търг – организира се и се провежда от БФБ - София по договор, възложен от АП, в който се указват данните за предложените дружества и сроковете за провеждане на аукционите. На неприсъствените публични търгове се продават дялове от български дружества с ограничена отговорност, собственост на държавата. Аукционите се провеждат в интервала между 13:00 до 14:00 часа. Те са закрити, като участниците нямат достъп до поръчките на другите участници в търга. Допуска се свалянето на цените на поръчките двойно за останалите непродадени дялове в дружествата след изтичане на определен период от време.

 

За повече информация:
Отдел "Финансови пазари"
Борислав Попов - Ръководител отдел
тел.: +359 (02) 986-35-60
факс: +359 (02) 421-40-46

 

Полезна информация