РЕПО сделки с ценни книжа

ИП „Бета Корп” АД предлага на своите клиенти бърз и ефективен достъп до свободен паричен ресурс, чрез сключване на РЕПО сделки с ценни книжа, при конкурентни за пазара условия. РЕПО сделкa може да бъде обезпечена с ценни книжа, търгувани на БФБ-София АД, които отговарят на критериите за ликвидност и са одобрени от посредника.

  •  Срок на договора: до 6 месеца
  •  Минимална сума: 5000 лв. (на позиция)
  •  Финансиране: до 70 % от предоставените акции
  •  Разумни маржин изисквания

Активите, служещи за обезпечение, се определят на база актуализиран списък от ИП. Цената, по която се сключва сделката се изчислява като се приложи така наречения haircut (отбив) върху текущата пазарна цена.

РЕПО сделката е форма на финансиране срещу обезпечение от ценни книжа. Двете страни по сделката се споразумяват да си прехвърлят ценни книжа, като продавачът (т.е. заемополучателят) поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на дадена бъдеща дата.

Срок на ползване

Срокът за ползване на ресурса е максимум шест месеца, като при изтичане на договора РЕПО-то се закрива или при желание от страна на клиента за продължаване се предоговарят нови условия и се подписва нов договор или анекс към стария такъв. При закриване на РЕПО-то, клиентът заплаща предварително договорена цена на обратно изкупуване на ценните книжа ползвани като своеобразно обезпечение. При предсрочно прекратяване на РЕПО договора е нужно съгласието и на двете страни по него.  Цената на обратно изкупуване е функция на степента на поетия риск и матуритета на РЕПО договора.

Ценни книжа

Предмет на РЕПО договор могат да бъдат финансови инструменти търгувани на БФБ - София и одобрени от ИП "Бета Корп" АД. Посредством тази услуга клиентите на „Бета Корп” АД могат ефективно да използват така наречения лостов ефект при управлението на своите портфейли, в зависимост от техните предпочитания и склонност към риск.

Рискове

Репо сделките носят множество рискове, сред които пазарен, ликвиден, кредитен и др. Този вид сделки е подходящ за инвеститори с опит и с висока склонност към риск, които допускат възможността да не възвърнат пълния размер на предоставените активи. 

ИП „Бета Корп” АД следи за спазването на изискванията по РЕПО договорите, но не носи отговорност при капиталови загуби, реализирани от някоя от страните.

За повече информация:
Отдел "Финансови пазари"
Борислав Попов - Ръководител отдел
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49
тел. / факс: +359 (02) 421-40-46

Полезна информация