Търговия с дългови инструменти

Дългови инструменти са: общински и корпоративни облигации, които се търгуват на БФБ и на международни регулирани пазари; Български съкровищни бонове и други държавни ценни книжа.

Облигациите са дългови инструменти, чиято номинална стойност представлява дела от общата част емитиран дълг. Срочността на дълга, както и условията по изплащането му, се определят предварително.  Ако не е договорено нещо различно, облигацията се изплаща или на датата на падежа, или чрез амортизиране на главницата.  Лихвените плащания могат да, бъдат фиксирани за целия период или променливи в зависимост от базовия лихвен процент (Sofibor, Euribor, Libor и др.).

 

За повече информация:

Отдел "Финансови пазари"

Борислав Попов - Ръководител отдел

тел.: +359 (02) 986-35-60

факс: +359 (02) 421-40-46

 

Полезна информация