РЕПО сделки с ценни книжа

ИП „Бета Корп” АД предлага на своите клиенти бърз и ефективен достъп до свободен паричен ресурс, чрез сключване на РЕПО сделки с ценни книжа, при конкурентни за пазара условия. РЕПО сделкa може да бъде обезпечена с ценни книжа, търгувани на БФБ-София АД, които отговарят на критериите за ликвидност и са одобрени от посредника.

  •  Срок на договора: до 6 месеца
  •  Минимална сума: 5000 лв. (на позиция)
  •  Финансиране: до 70 % от предоставените акции
  •  Разумни маржин изисквания

Прочети още...

Търговия с дългови инструменти

Дългови инструменти са: общински и корпоративни облигации, които се търгуват на БФБ и на международни регулирани пазари; Български съкровищни бонове и други държавни ценни книжа.

Облигациите са дългови инструменти, чиято номинална стойност представлява дела от общата част емитиран дълг. Срочността на дълга, както и условията по изплащането му, се определят предварително.  Ако не е договорено нещо различно, облигацията се изплаща или на датата на падежа, или чрез амортизиране на главницата.  Лихвените плащания могат да, бъдат фиксирани за целия период или променливи в зависимост от базовия лихвен процент (Sofibor, Euribor, Libor и др.).

Прочети още...

Търговия на БФБ-София посредством COBOS ®

Инвестиционен посредник „Бета Корп” предоставя на клиентите си възможност директно да участват в търговията на Българска фондова борса - София, като въвеждат поръчки чрез електронната система COBOS® (Client Order-Book Online System).

Най-добрите условия за търговия с COBOS терминал:

  •  0.25% комисиона върху размера на сделките;
  •  Без минимална сума за откриване на сметка;
  •  Минимална комисиона 2.00 лв. на сделка;
  •  Без такса за електронен сертификат **;

Прочети още...

Посредничество на Българска Фондова Борса

ИП "Бета Корп" предлага на своите клиенти възможност да търгуват на българския капиталов пазар. Нареждания могат да бъдат извършвани чрез физическо подписване на нареждане в офиса на "Бета Корп" или посредством дистанционни нареждания на клиенти.

Прочети още...

Полезна информация