Уведомление_17092018

 Уведомление от Бета Корп - 13-09-2018 година

 

 

Уважаеми клиенти на „Бета Корп“ АД,

Уведомявам Ви, че можете да получите паричните си средства чрез открита на името на „Бета Корп“ АД сметка в Първа Инвестиционна Банка АД, във всеки един клон на банката в страната, в удобно за Вас време, при представяне на следните документи:

 За клиенти – физически лица:

1. При искане за изплащане на суми, отправено лично от клиента на каса в банката:

a) документ за самоличност на физическото лице, идентифициращо лицето. 

 

2. При искане за изплащане на суми, отправено от упълномощено лице (пълномощник):

a) документ за самоличност на упълномощеното лице, идентифициращо лицето;

б) изрично писмено нотариално заверено пълномощно, в което пълномощникът е упълномощен да получи сумата, подлежаща на изплащане на упълномощителя-клиент на “Бета Корп” АД.

 

3. При искане за изплащане на суми, отправено от наследник на клиент:

a) документ за самоличност на физическото лице, идентифициращо лицето;

б) акт за смърт;

в) удостоверение за наследници;

г) документ за платен данък наследство, с изключение на наследници по права линия, съпруг/съпруга, които не дължат данък при получаване на наследство.

В случай, че наследниците са повече от един, всички заедно, или техен представител получава сумата подлежаща на изплащане срещу представяне на изрично нотариално заверено пълномощно, в което наследниците го упълномощават да получи цялата сума, подлежаща на изплащане. 

 За клиенти-юридически лица или други правни образувания:

1. При искане за изплащане, отправено от представляващия/ите :

a) документ за самоличност на законният/те представител/и на юридическото лице/правното образувание;

б) удостоверение за актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията или чрез извършване на справка на интернет страницата на Търговския регистър, от служител на банката. 

 

2. При искане, отправено от упълномощено лице на клиента:

a) документ за самоличност на лицето /пълномощника/;

б) удостоверение за актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията или чрез извършване на справка през страницата на Търговския регистър, от служител на банката;

в) нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощеното от законния представител на клиента за целта лице.

 

 

 

С уважение,

 

Калин Клисаров 

квестор

 


 

Полезна информация