Уведомление_31072018

 Уведомление от Бета Корп - 31-07-2018 година

 

 

Уважаеми клиенти на „Бета Корп“ АД,

В изпълнение на диспозитива на Решение № 675-ИП/09.07.2018 г. на Комисия за финансов надзор (КФН) за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка за отнемане на лиценза на “Бета Корп” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник и назначаване на квестор на дружеството, и с цел уреждане на отношенията с клиентите на „Бета Корп“ АД, Ви уведомявам, че продължаваме да приемаме заявления от клиенти на дружеството с посочена банкова сметка, по която да бъдат прехвърлени клиентските Ви парични средства.

 

С уважение,

Калин Клисаров - квестор

 


 

Полезна информация