Уведомление

 Уведомление от Бета Корп - 25-07-2018 година

 

 

Уважаеми клиенти на „Бета Корп“ АД,

Във връзка със съобщение, публикувано на уебсайта на дружеството на 24.07.2018 г., бих искал да направя следното уточнение: 

Посоченият в съобщението срок за подаване на заявление за избор на инвестиционен посредник/ депозитарна институция, респективно посочване на банкова сметка, е продиктуван от възложените ми от Комисия за финансов надзор задачи за изпълнение. По-голямата част от клиентите са уведомени на посочените от тях в договора, който са сключили с дружеството, контактни данни, но за съжаление се оказа, че не за всички клиенти данните са актуални. Както знаете, задължение на клиента е да уведоми и да предостави на инвестиционния посредник актуална контактна информация. 

Финансовите активи на клиентите, които не успеят да заявят в посочения срок инвестиционен посредник или депозитарна институция, при които те да им бъдат прехвърлени, ще бъдат трансферирани по техни лични сметки в Регистър А на Централен депозитар АД

Като клиенти на дружеството можете да бъде спокойни за притежаваните от Вас финансови инструменти. В удобно за Вас време можете да изберете инвестиционен посредник или депозитарна институция, чрез които да поискате да Ви бъде издадена депозитарна разписка за наличните по Вашата партида финансови активи.

 

С уважение,

Калин Клисаров – квестор

 


 

Полезна информация