Важно съобщение

 Уведомление от Бета Корп - 24-07-2018 година

 

Уважаеми клиенти на „Бета Корп“ АД,

В изпълнение на диспозитива на Решение № 675-ИП/09.07.2018 г. на Комисия за финансов надзор (КФН) за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка за отнемане на лиценза на “Бета Корп” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник и назначаване на квестор на дружеството, Ви уведомявам, че е необходимо в срок до 25.07.2018 г. да заявите депозитарна институция или инвестиционен посредник, в която да бъдат прехвърлени клиентските Ви финансови инструменти и други активи.

В същия срок следва да ни представите удостоверение/ служебна бележка от банка за Вашата банкова сметка, в която да бъдат прехвърлени Вашите парични средства.

 

С уважение,

Калин Клисаров - квестор

 

 


 

Полезна информация