Уведомление_17092018

 Уведомление от Бета Корп - 13-09-2018 година

 

 

Уважаеми клиенти на „Бета Корп“ АД,

Уведомявам Ви, че можете да получите паричните си средства чрез открита на името на „Бета Корп“ АД сметка в Първа Инвестиционна Банка АД, във всеки един клон на банката в страната, в удобно за Вас време, при представяне на следните документи:

 За клиенти – физически лица:

1. При искане за изплащане на суми, отправено лично от клиента на каса в банката:

a) документ за самоличност на физическото лице, идентифициращо лицето. 

 

2. При искане за изплащане на суми, отправено от упълномощено лице (пълномощник):

a) документ за самоличност на упълномощеното лице, идентифициращо лицето;

б) изрично писмено нотариално заверено пълномощно, в което пълномощникът е упълномощен да получи сумата, подлежаща на изплащане на упълномощителя-клиент на “Бета Корп” АД.

 

3. При искане за изплащане на суми, отправено от наследник на клиент:

a) документ за самоличност на физическото лице, идентифициращо лицето;

б) акт за смърт;

в) удостоверение за наследници;

г) документ за платен данък наследство, с изключение на наследници по права линия, съпруг/съпруга, които не дължат данък при получаване на наследство.

В случай, че наследниците са повече от един, всички заедно, или техен представител получава сумата подлежаща на изплащане срещу представяне на изрично нотариално заверено пълномощно, в което наследниците го упълномощават да получи цялата сума, подлежаща на изплащане. 

 За клиенти-юридически лица или други правни образувания:

1. При искане за изплащане, отправено от представляващия/ите :

a) документ за самоличност на законният/те представител/и на юридическото лице/правното образувание;

б) удостоверение за актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията или чрез извършване на справка на интернет страницата на Търговския регистър, от служител на банката. 

 

2. При искане, отправено от упълномощено лице на клиента:

a) документ за самоличност на лицето /пълномощника/;

б) удостоверение за актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията или чрез извършване на справка през страницата на Търговския регистър, от служител на банката;

в) нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощеното от законния представител на клиента за целта лице.

 

 

 

С уважение,

 

Калин Клисаров 

квестор

 


 

Уведомление_31072018

 Уведомление от Бета Корп - 31-07-2018 година

 

 

Уважаеми клиенти на „Бета Корп“ АД,

В изпълнение на диспозитива на Решение № 675-ИП/09.07.2018 г. на Комисия за финансов надзор (КФН) за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка за отнемане на лиценза на “Бета Корп” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник и назначаване на квестор на дружеството, и с цел уреждане на отношенията с клиентите на „Бета Корп“ АД, Ви уведомявам, че продължаваме да приемаме заявления от клиенти на дружеството с посочена банкова сметка, по която да бъдат прехвърлени клиентските Ви парични средства.

 

С уважение,

Калин Клисаров - квестор

 


 

Уведомление

 Уведомление от Бета Корп - 25-07-2018 година

 

 

Уважаеми клиенти на „Бета Корп“ АД,

Във връзка със съобщение, публикувано на уебсайта на дружеството на 24.07.2018 г., бих искал да направя следното уточнение: 

Посоченият в съобщението срок за подаване на заявление за избор на инвестиционен посредник/ депозитарна институция, респективно посочване на банкова сметка, е продиктуван от възложените ми от Комисия за финансов надзор задачи за изпълнение. По-голямата част от клиентите са уведомени на посочените от тях в договора, който са сключили с дружеството, контактни данни, но за съжаление се оказа, че не за всички клиенти данните са актуални. Както знаете, задължение на клиента е да уведоми и да предостави на инвестиционния посредник актуална контактна информация. 

Финансовите активи на клиентите, които не успеят да заявят в посочения срок инвестиционен посредник или депозитарна институция, при които те да им бъдат прехвърлени, ще бъдат трансферирани по техни лични сметки в Регистър А на Централен депозитар АД

Като клиенти на дружеството можете да бъде спокойни за притежаваните от Вас финансови инструменти. В удобно за Вас време можете да изберете инвестиционен посредник или депозитарна институция, чрез които да поискате да Ви бъде издадена депозитарна разписка за наличните по Вашата партида финансови активи.

 

С уважение,

Калин Клисаров – квестор

 


 

Важно съобщение

 Уведомление от Бета Корп - 24-07-2018 година

 

Уважаеми клиенти на „Бета Корп“ АД,

В изпълнение на диспозитива на Решение № 675-ИП/09.07.2018 г. на Комисия за финансов надзор (КФН) за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка за отнемане на лиценза на “Бета Корп” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник и назначаване на квестор на дружеството, Ви уведомявам, че е необходимо в срок до 25.07.2018 г. да заявите депозитарна институция или инвестиционен посредник, в която да бъдат прехвърлени клиентските Ви финансови инструменти и други активи.

В същия срок следва да ни представите удостоверение/ служебна бележка от банка за Вашата банкова сметка, в която да бъдат прехвърлени Вашите парични средства.

 

С уважение,

Калин Клисаров - квестор

 

 


 

Индивидуален портфейл "Спекулативен портфейл"

Тази разновидност на портфейл е създадена за индивидуални инвеститори, които целят да реализира възможно най-висок доход в дългосрочен план и нямат никакви притеснения по отношение на краткосрочната волатилност в стойността на портфейла си. Основния фокус на портфейла е да задоволи желанието за агресивно нарастване на стойността в дългосрочен план. Портфейлът е съставен изцяло от дялови активи (акции, дялове от борсово търгувани фондове, борсово търгувани стоки) и е подходящ само за инвеститори, които осъзнават важността на дисциплинирания подход за реализиране на целта за висок дългосрочен резултат.

Прочети още...

Управление на активи

Инвестиционен посредник “Бета Корп” АД е дружество, лицензирано за управление на дейността на портфейли на институционални и корпоративни инвеститори и физически лица.

Нашият екип има удоволствието да представи редица услуги за управление на Вашите спестявания и активи. Услугите са предназначени за клиенти, които предпочитат да предоставят средства за управление на професионалисти, каквито инвестиционните консултанти на инвестиционния посредник. 

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Агресивен ръст"

Тази разновидност на портфейл е създадена за индивидуални инвеститори, чиято основна цел е постигането на значителен ръст на вложенията в дългосрочен план, но същевременно желаят да получат защита срещу волатилността чрез текущ доход. Двете разновидности на портфейла са представени графично - дяловите активи представляват 80% от структурата им. Тази комбинация е подходяща за инвеститори, които желаят да получат текущ доход в краткосрочен план, но са значително по-заинтересовани от дългосрочното нарастване на стойността на инвестициите си.

Прочети още...

Управление на индивидуален портфейл

 

"БЕТА КОРП" предлага на своите клиенти възможност да изберат най-подходящия за тях индивидуален портфейл в зависимост от:

  • риска, който са склонни да поемат,
  • доходността, която желаят да получат, и
  • валутата на техните спестявания.

 

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Балансиран ръст"

Тази разновидност на портфейл е създадена за индивидуални инвеститори, желаещи да реализират баланс между нарастване на стойността на вложенията и текущия доход който те им осигуряват. Дяловите активи представляват 55% от структурата на портфейла, което обуславя и малко над средната волатилност на стойността му. Портфейлът е подходящ за инвеститори, които се желаят да притежават активи с висок потенциал за нарастване на стойността и същевременно осъзнават нуждата от стабилни от гледна точка на инвестиционен риск активи които да им осигурят личен комфорт.

Прочети още...

Взаимни фондове

Взаимните фондове са форма на колективна инвестиция, при която голяма група хора обединяват своите капитали с цел съвместно инвестиране в ценни книжа. В българското законодателство те съществуват под формата на инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове. Когато си купувате акции или дялове от взаимен фонд, вие всъщност заявявате участието си в един общ портфейл от инвестиции, управляван от професионален екип експерти в лицето на Управляващото дружество. Създаденият портфейл от ценни книжа отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на взаимния фонд.

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Умерен риск"

Индивидуален портфейл създаден за индивидуални инвеститори със средносрочен инвестиционен хоризонт, които предпочитат да реализират текущ доход вместо ръст в стойността на активите. Структурата на портфейла предвижда 35% от инвестициите да бъдат в дялови активи (български и глобални акции, борсово търгувани фондове), което дава добра възможност за растеж в дългосрочен план, но въпреки това инвестиционния риск е по-нисък в сравнение с "агресивния" тип портфейл.

Прочети още...

Управление на финансови рискове

Предлагаме на нашите клиенти индивидуални решения, които добавят висока стойност за нашите клиенти, Уникредит Булбанк предлага широка гама от продукти за управление на финансовите рискове – валутни, лихвени или стокови.

Прочети още...

Подкатегории

Полезна информация