Управление на активи

Инвестиционен посредник “Бета Корп” АД е дружество, лицензирано за управление на дейността на портфейли на институционални и корпоративни инвеститори и физически лица.

Нашият екип има удоволствието да представи редица услуги за управление на Вашите спестявания и активи. Услугите са предназначени за клиенти, които предпочитат да предоставят средства за управление на професионалисти, каквито инвестиционните консултанти на инвестиционния посредник. 

Прочети още...

Управление на индивидуален портфейл

 

"БЕТА КОРП" предлага на своите клиенти възможност да изберат най-подходящия за тях индивидуален портфейл в зависимост от:

  • риска, който са склонни да поемат,
  • доходността, която желаят да получат, и
  • валутата на техните спестявания.

 

Прочети още...

Взаимни фондове

Взаимните фондове са форма на колективна инвестиция, при която голяма група хора обединяват своите капитали с цел съвместно инвестиране в ценни книжа. В българското законодателство те съществуват под формата на инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове. Когато си купувате акции или дялове от взаимен фонд, вие всъщност заявявате участието си в един общ портфейл от инвестиции, управляван от професионален екип експерти в лицето на Управляващото дружество. Създаденият портфейл от ценни книжа отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на взаимния фонд.

Прочети още...

Управление на финансови рискове

Предлагаме на нашите клиенти индивидуални решения, които добавят висока стойност за нашите клиенти, Уникредит Булбанк предлага широка гама от продукти за управление на финансовите рискове – валутни, лихвени или стокови.

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Консервативен доход"

Индивидуален портфейл с цялостен ниско рисков профил. Инвестиционната стратегия е фокусирана върху изискването на клиентите за комбинация от доходоносност на активите и нисък инвестиционен риск. Разработен е за инвеститори с краткосрочен инвестиционен хоризонт, които изискват регулярен доход и са загрижени относно потенциална загуба на капитал. Делът на дяловите активи е 15% и целта е той да допринесе за евентуална по-висока доходност в дългосрочен план.

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Спекулативен портфейл"

Тази разновидност на портфейл е създадена за индивидуални инвеститори, които целят да реализира възможно най-висок доход в дългосрочен план и нямат никакви притеснения по отношение на краткосрочната волатилност в стойността на портфейла си. Основния фокус на портфейла е да задоволи желанието за агресивно нарастване на стойността в дългосрочен план. Портфейлът е съставен изцяло от дялови активи (акции, дялове от борсово търгувани фондове, борсово търгувани стоки) и е подходящ само за инвеститори, които осъзнават важността на дисциплинирания подход за реализиране на целта за висок дългосрочен резултат.

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Постоянен доход"

Този вид индивидуален портфейл се характеризира с възможно най-ниска степен на риск и има за цел реализиране на текущ доход, безопасност и запазване на инвестирания капитал. Разработен е за инвеститори които са с краткосрочен хоризонт на вложенията, желаят да получават регулярен доход и са силно загрижени по отношение на стойността на инвестициите си. С цел осигуряването на по-висок доход е предвидено е дела на инструменти от паричния пазар да бъде 30% от портфейла. Обикновено в дългосрочен план този клас активи носи по-висок доход спрямо дълговите инструменти.

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Агресивен ръст"

Тази разновидност на портфейл е създадена за индивидуални инвеститори, чиято основна цел е постигането на значителен ръст на вложенията в дългосрочен план, но същевременно желаят да получат защита срещу волатилността чрез текущ доход. Двете разновидности на портфейла са представени графично - дяловите активи представляват 80% от структурата им. Тази комбинация е подходяща за инвеститори, които желаят да получат текущ доход в краткосрочен план, но са значително по-заинтересовани от дългосрочното нарастване на стойността на инвестициите си.

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Спестовен доход"

Подходящ за клиенти с краткосрочен инвестиционен хоризонт (или предварително определен срок). Обикновено съветваме клиентите избрали този стил на инвестиране да не формират портфейла си с точно фиксиран падеж, за да могат да си се възползват от по-висока доходност при промяна в лихвените проценти. Финансовите инструменти, които формират портфейла са краткосрочни ДЦК, инструменти на паричния пазар, корпоративни облигации с кратък матуритет или взаимни фондове инвестиращи в дългови инструменти.

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Балансиран ръст"

Тази разновидност на портфейл е създадена за индивидуални инвеститори, желаещи да реализират баланс между нарастване на стойността на вложенията и текущия доход който те им осигуряват. Дяловите активи представляват 55% от структурата на портфейла, което обуславя и малко над средната волатилност на стойността му. Портфейлът е подходящ за инвеститори, които се желаят да притежават активи с висок потенциал за нарастване на стойността и същевременно осъзнават нуждата от стабилни от гледна точка на инвестиционен риск активи които да им осигурят личен комфорт.

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Активно управление"

Активно управление на средства на външни пазари

Този вид портфейл е предназначен основно за по-агресивните и рискови инвеститори, търсещи бързи печалби. При активното управление на средства, портфолио мениджърите се стремят да реализират печалби от краткосрочните движения на предварително избрани, високо волатилни инструменти.

Прочети още...

Индивидуален портфейл "Умерен риск"

Индивидуален портфейл създаден за индивидуални инвеститори със средносрочен инвестиционен хоризонт, които предпочитат да реализират текущ доход вместо ръст в стойността на активите. Структурата на портфейла предвижда 35% от инвестициите да бъдат в дялови активи (български и глобални акции, борсово търгувани фондове), което дава добра възможност за растеж в дългосрочен план, но въпреки това инвестиционния риск е по-нисък в сравнение с "агресивния" тип портфейл.

Прочети още...

Подкатегории

Полезна информация